ഏങ്ങണ്ടിയൂർ ചന്ദ്രശേഖരൻ

Name in English: 
Engandiyoor Chandrasekharan
ഏങ്ങണ്ടിയൂർ ചന്ദ്രശേഖരൻ
Artist's field: