ശീർക്കാഴി ഗോവിന്ദരാജൻ

Name in English: 
Seerkazhi Govindarajan
Artist's field: 

1960 ലെ ‘നീലിസാലി’ എന്ന ചിത്രത്തിലെ ‘കരകാണാത്തൊരു’ എന്ന പാട്ടാണ് മലയാളസിനിമയിലേ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആദ്യഗാനം. പ്രശസ്തനായ ഈ തമിഴ്മലയാളസിനിമാ ഗായകനു ‘കലൈമാമണി’ ഉൾപ്പെടെ പലപുരസ്കാരങ്ങളും ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. ശാസ്ത്രീയ സംഗീതത്തിലും വിദഗ്ദ്ധനായിരുന്ന അദ്ദേഹം മലയാള-തമിഴ് സംഗീതാസ്വാദാകരുടെയിടയിൽ അതിപ്രശസ്തനാണ്.