മുഹമ്മദ് സുബൈർ

Name in English: 
Mohammed Subair

സ്വാമി നാരായണഗുരു(1986),കള്ളിമുള്ള്(1988),ഒരു വാക്കു പറഞ്ഞെങ്കിൽ(1990) എന്നീ ചിത്രങ്ങളിലെ ഗാനങ്ങൾക്കു ഈണം നല്കിയിരിക്കുന്നു.