പി വി പ്രീത

Name in English: 
P V Peetha
P V Preetha-Singer
Artist's field: 

ഗായിക പി വി പ്രീത ഇവൻ്റ്റ് ഓർഗനൈസർ ആയ കണ്ണൻ നായരാണ് ഭർത്താവ്. മകൻ ഗായകനായ മാധവ് നായർ

PV Preetha