പള്ളുരുത്തി ലക്ഷ്മി

Name in English: 
Palluruthy Lakshmy
Artist's field: