എം എൽ വസന്തകുമാരി

Name in English: 
ML Vasanthakumari
ML Vasanthakumari
Artist's field: