പി കെ ഗോപി

Name in English: 
P K Gopi
പി കെ ഗോപി-ഗാനരചന-ചിത്രം
Artist's field: