ഒരേ പേരിൽ പുറത്തിറങ്ങിയ സിനിമകൾ

എം3ഡിബിയുടെ ഫേസ്ബുക്ക് ഗ്രൂപ്പിൽ കിരൺ ടോം സാജൻ തുടങ്ങിയ ചർച്ച - 

ഇതൊരു ചോദ്യമല്ല. ഒരു കണക്കെടുപ്പാണ്. മലയാളത്തിലെ എത്ര സിനിമകൾ അതേ പേരിൽ വീണ്ടും പുറത്തിറങ്ങിയിട്ടുണ്ട്? ഉദാഹരണത്തിന് നീലത്താമര (1979, 2009), രതിനിർവേദം (1978, 2011) പറങ്കിമല (1981, 2014). എല്ലാ സിനിമികളും അറിയുന്നവർ ഒന്നിച്ചങ്ങട് പോസ്റ്റിയാലും. പോസ്റ്റ്‌ ചെയ്യുമ്പോൾ വർഷങ്ങൾ കൂടെ പോസ്റ്റിയാൽ ഉപകാരം..

 1. അച്ഛൻ(1952 , 2011)
 2. ഭാര്യ(1962 , 1994)
 3. തസ്കരവീരൻ(1962 , 2005)
 4. ബാല്യകാല സഖി(1967 , 2014)
 5. അസുരവിത്ത്(1968 , 2011)
 6. നഖങ്ങൾ(1973 , 2013)
 7. ചട്ടക്കാരി(1974 ,  2012)
 8. സമ്മാനം(1975 ,  1997)
 9. രാസലീല(1975 ,  2012)
 10. തുറുപ്പുഗുലാൻ(1977 ,  2006)
 11. നിവേദ്യം(1978 ,  2007)
 12. രതിനിർവേദം(1978 ,  2011)
 13. ഓർക്കുക വല്ലപ്പോഴും (1978 ,  2008)
 14. തമ്പുരാട്ടി(1978 ,  2008)
 15. നീലത്താമര(1979 ,  2009)
 16. ലൗ ഇൻ സിംഗപ്പൂർ (1980 ,  2009)
 17. മനുഷ്യമൃഗം(1980 ,  2011)
 18. നിദ്ര(1981 ,  2012)
 19. തിര(1981 ,  2013)
 20. പറങ്കിമല(1981 ,  2014)
 21. സൂര്യൻ(1982 ,  2007)
 22. കയം(1982 ,  2011)
 23. നായകൻ (1985 ,  2010)
 24. ഇത്രമാത്രം(1986 ,  2012)
 25. കർമ്മയോഗി(1986 ,  2012)
 26. ആട്ടക്കഥ(1987 ,  2013)
 27. ബ്രഹ്മാസ്ത്രം(1989 ,  2010)
 28. ഗീതാഞ്ജലി(1990 ,  2013)
 29. news paper boy (1955,1995)
 30. കടൽ (1968, 1994)
 31. ഭഗവാൻ (1986, 2009)
 32. ഇവർ (1980,2003)
 33. സ്ത്രീ (1950,1970)
 34. മായാവി (1965,2007)
 35. അഞ്ചു സുന്ദരികൾ (1968,2013) ( 2013ലേത് 5 സുന്ദരികളാണ് )
 36. അവതാരം (1985, 1991)
 37. പട്ടാഭിഷേകം (1974, 1999)
 38. വെള്ളിനക്ഷത്രം - (1949 , 2004 )
 39. ചതുരംഗം - (1959 , 2002 )
 40. പുള്ളിമാൻ - (1972, 2010)
 41. ഉദയം - (1973, 2004 )
 42. മത്സരം - (1975, 2004 )
 43. കല്യാണ സൌഗന്ധികം - (1975, 1996)
 44. ചിരിക്കുടുക്ക - (1976, 2002)
 45. റോമിയോ - (1976, 2007) 
 46. സ്നേഹം - (1977, 1998 )
 47. പുറപ്പാട് (1983, 1990)
Contributors: