വിജനപഥങ്ങളിൽ (ആഡിയോ)

'വിജനപഥങ്ങളിൽ എങ്ങോ ഒരു വിധിയുടെ കാൽപ്പെരുമാറ്റം...'  ജി. നിശീകാന്ത് രചനയും സംഗീതവും നിർവ്വഹിച്ച് വിഷ്ണു നമ്പൂതിരി ആലപിച്ച ഏറ്റവും പുതിയ ഗാനം 'നാദ'ത്തിൽ...  

മുഴുവൻ ഗാനവും കേൾക്കാൻ സന്ദർശിക്കുക

http://www.m3db.com/node/31343

 

Article Tags: 
Audio: 
Contributors: