വിണ്ണിന്റെ ചേലുള്ള പെണ്ണൊരുത്തി….

"വിണ്ണിന്റെ ചേലുള്ള പെണ്ണൊരുത്തി."

ജി. നിശീകാന്ത് രചനയും സംഗീതവും നിർവ്വഹിച്ച് സൂര്യനാരായണൻ ആലപിച്ച ‘നാദ’ത്തിലെ ഏറ്റവും പുതിയ ഗാനം കേൾക്കാൻ ഇവിടെ സന്ദർശിക്കുക

http://www.m3db.com/node/30537

Article Tags: 
Contributors: