ദുഃഖപുത്രി...! (ഓഡിയോ)

ത്രേതായുഗത്തിലെ ദുഃഖപുത്രി ഊർമ്മിളയിലൂടെ ഒരു പ്രയാണം... ഒരു ബാലന്റെ ഭാവനയിലൂടെ…!

നാദത്തിൽ പുതിയതായി ഒരു കവിത, കേൾക്കുക…

ലിങ്ക് ഇവിടെ… 

http://www.m3db.com/node/28888

Article Tags: 
Contributors: