മറയാൻ തുടങ്ങുന്ന സന്ധ്യേ… (ഓഡിയോ)

മറയാൻ തുടങ്ങുന്ന സന്ധ്യേ… (ഓഡിയോ)
(നാദത്തിലെ ഏറ്റവും പുതിയ സ്വതന്ത്ര ഗാന സൃഷ്ടി)
ഗാനം കേൾക്കാൻ ഇവിടെ സന്ദർശിക്കുക  
http://www.m3db.com/node/27995
രചന, സംഗീതം, പശ്ചാത്തല സംഗീതം : ജി നിശീകാന്ത്
ആലാപനം : എസ് നവീൻ
കീബോർഡ് : ജെയ്സൺ

Article Tags: