ദേവദൂതികേ…

ദേവദൂതികേ… (നാദത്തിലെ ഏറ്റവും പുതിയ സ്വതന്ത്ര ഗാന സൃഷ്ടി)

ഗാനം കേൾക്കാൻ ഇവിടെ സന്ദർശിക്കുക   http://www.m3db.com/node/27416

രചന : ജി നിശീകാന്ത്

സംഗീതം : ബഹുവ്രീഹി 

ആലാപനം : തഹ്സീൻ മുഹമ്മദ് 

പശ്ചാത്തല സംഗീതം : പ്രകാശ് വാരിക്കാട് 

മിക്സിങ്ങ് & മാസ്റ്ററിങ്ങ് : നവീൻ എസ്

Article Tags: