രാഗങ്ങൾ

രാഗംsort descending ഗാനങ്ങൾ
1 അഠാണ 3
2 അമൃതവർഷിണി 4
3 ആനന്ദഭൈരവി 23
4 ആനന്ദാംബരി 2
5 ആന്ദോളിക 1
6 ആഭേരി 39
7 ആഭോഗി 8
8 ആരഭി 13
9 ആഹരി 1
10 ആഹരി 0
11 ഈശമനോഹരി 0
12 ഉദയരവിചന്ദ്രിക 0
13 ഋഷഭപ്രിയ 1
14 ഓംകാരഘോഷിണി 1
15 കദനകുതൂഹലം 0
16 കനകാംഗി 1
17 കമാസ് 3
18 കര്‍ണ്ണാടക കമാസ് 0
19 കല്യാണവസന്തം 6
20 കല്യാണി 31
21 കാംബോജി 15
22 കാനഡ 9
23 കാപി 16
24 കാഫി-ഥാട്ട് 0
25 കാമവർദ്ധിനി 0
26 കീരവാണി 26
27 കുന്തളവരാളി 1
28 കുന്തവരാളി 0
29 കുറിഞ്ഞി 1
30 കേദാരം 2
31 കേദാരഗൌള 0
32 കേദാരഗൗള 1
33 കേദാർ 2
34 കർണരഞ്ജിനി 1
35 ഖരഹരപ്രിയ 12
36 ഗംഭീരനാട്ട 0
37 ഗൗരിമനോഹരി 10
38 ഗൗള 0
39 ചക്രവാകം 25
40 ചന്ദ്രകോണ്‍സ് 1
41 ചാരുകേശി 25
42 ചെഞ്ചുരുട്ടി 4
43 ജഗന്മോഹിനി 0
44 ജനരഞ്ജിനി 0
45 ജയന്തശ്രീ 1
46 ജലധർ കേദാർ 0
47 ജോഗ് 11
48 ജോൺപുരി 0
49 ജോൻപുരി 2
50 ജ്യോതിസ്വരൂപിണി 0
51 താണ്ഡവപ്രിയ 0
52 തിലംഗ് 3
53 തോടി 1
54 ദേവകീർത്തി 0
55 ദേവഗാന്ധാരി 2
56 ദേശ് 11
57 ദ്വിജാവന്തി 4
58 ദർബാരികാനഡ 13
59 ദർബാറി കാനഡ 3
60 ധന്യാസി 2
61 ധർമ്മവതി 1
62 നഠഭൈരവി 0
63 നളിനകാന്തി 1
64 നാഗഗാന്ധാരി 0
65 നാട്ട 8
66 നാട്ടക്കുറിഞ്ചി 1
67 നാട്ടക്കുറിഞ്ഞി 2
68 നാരായണി 1
69 നീലാംബരി 9
70 നർത്തകി 0
71 പന്തുവരാളി 2
72 പിഞ്ചുകൻ ( സ്കന്ദ മനോരമ) 0
73 പീലു 2
74 പുന്നാഗവരാളി 2
75 പുഷ്പലതിക 2
76 പൂര്‍വികല്യാണി 2
77 പൂർവ്വി കാംബോജി 0
78 ബസന്ത് ബഹാർ 0
79 ബഹുധാരി 1
80 ബിന്ദുമാലിനി 1
81 ബിമ്പ്ലാസ് (കർണ്ണാടക ദേവഗാന്ധാരി ) 2
82 ബിഹാഗ് 5
83 ബേഗഡ 10
84 ബൈരാഗീഭൈരവ് 0
85 ബൗളി 2
86 ഭാഗേശ്വരി 9
87 ഭീം പ്ലാസി 5
88 ഭൂപാളം 2
89 ഭൂരികല്യാണി 0
90 ഭൈരവി 6
91 മധ്യമാവതി 32
92 മലയമാരുതം 9
93 മലഹരി 0
94 മല്ലികാവസന്തം 0
95 മാണ്ട് 3
96 മായാമാളവ ഗൗള 9
97 മിയാമൽഹാർ 0
98 മിയാൻ‌മൽഹർ 2
99 മിശ്രതോടി 0
100 മിശ്രശിവരഞ്ജിനി 2
101 മുഖാരി 0
102 മേഘമല്‍ഹാര്‍ 1
103 മേഘ് 0
104 മോഹനം 60
105 യദുകുലകാംബോജി 2
106 യമുന കല്യാണി 14
107 രഞ്ജിനി 1
108 രവിചന്ദ്രിക 0
109 രസികപ്രിയ 1
110 രാഗമാലിക 21
111 രീതി ഗൗള 4
112 രുഗ്മാംബരി 2
113 രേവഗുപ്തി 0
114 രേവതി 9
115 ലതാംഗി 0
116 ലളിത 1
117 ലാവന്തിക 0
118 വകുളാഭരണം 2
119 വലചി 11
120 വലചി 7
121 വസന്ത 3
122 വസന്തം 0
123 വസന്തഭൈരവി 1
124 വാസന്തി 4
125 വിജയനാഗരി 1
126 വിഭാവരി 0
127 വീണാധരി 0
128 വീണാവാദിനി 0
129 വൃന്ദാവന സാരംഗ 10
130 വൃന്ദാവനസാരംഗ് 3
131 ശങ്കരാഭരണം 13
132 ശഹാന 1
133 ശിവരഞ്ജിനി 11
134 ശുദ്ധധന്യാസി 22
135 ശുദ്ധസാവേരി 21
136 ശുഭപന്തുവരാളി 22
137 ശ്രീ 1
138 ശ്രീ രഞ്ജിനി 7
139 ശ്രീരാഗം 14
140 ഷണ്മുഖപ്രിയ 24
141 സരസാംഗി 1
142 സരസ്വതി 6
143 സരസ്വതിമനോഹരി 1
144 സഹാന 2
145 സാരംഗ 1
146 സാരമതി 2
147 സാവേരി 1
148 സിംഹേന്ദ്രമധ്യമം 4
149 സിന്ധുഭൈരവി 24
150 സിമ്മേന്ദ്രമധ്യമം ( സിംഹേന്ദ്രമദ്ധ്യമം ) 1
151 സുനാദവിനോദിനി 0
152 സുമനേശരഞ്ജിനി 2
153 സുരുട്ടി 6
154 സൗരാഷ്ട്രം 0
155 ഹംസധ്വനി 18
156 ഹംസനാദം 2
157 ഹംസാനന്ദി 1
158 ഹമീർ കല്യാണി 1
159 ഹരികാംബോജി 11
160 ഹിന്ദോളം 22
161 ഹുസേനി 1
162 ഹേമന്തി 0
163 ഹേമവതി 1