രാഗങ്ങൾ

രാഗംsort descending ഗാനങ്ങൾ
1 അഠാണ 3
2 അമൃതവർഷിണി 4
3 ആനന്ദഭൈരവി 22
4 ആനന്ദാംബരി 2
5 ആന്ദോളിക 1
6 ആഭേരി 40
7 ആഭോഗി 7
8 ആരഭി 12
9 ആഹരി 1
10 ആഹരി 0
11 ഈശമനോഹരി 0
12 ഉദയരവിചന്ദ്രിക 0
13 ഓംകാരഘോഷിണി 1
14 കദനകുതൂഹലം 0
15 കനകാംഗി 1
16 കര്‍ണ്ണാടക കമാസ് 0
17 കല്യാണവസന്തം 6
18 കല്യാണി 30
19 കാംബോജി 15
20 കാനഡ 8
21 കാപി 13
22 കാഫി-ഥാട്ട് 0
23 കാമവർദ്ധിനി 0
24 കീരവാണി 26
25 കുന്തളവരാളി 1
26 കുന്തവരാളി 0
27 കുറിഞ്ഞി 1
28 കെവിരാഗം 0
29 കേദാരം 2
30 കേദാരഗൌള 0
31 കേദാരഗൗള 1
32 കേദാർ 2
33 കർണരഞ്ജിനി 1
34 ഖമാസ് (കമാസ്) 2
35 ഖരഹരപ്രിയ 12
36 ഗംഭീരനാട്ട 0
37 ഗൗരിമനോഹരി 10
38 ഗൗള 0
39 ചക്രവാകം 25
40 ചന്ദ്രകോണ്‍സ് 1
41 ചാരുകേശി 25
42 ചെഞ്ചുരുട്ടി 4
43 ജഗന്മോഹിനി 0
44 ജനരഞ്ജിനി 0
45 ജയന്തശ്രീ 1
46 ജലധർ കേദാർ 0
47 ജോഗ് 8
48 ജോൺപുരി 0
49 ജോൻപുരി 2
50 ജ്യോതിസ്വരൂപിണി 0
51 താണ്ഡവപ്രിയ 0
52 തിലംഗ് 1
53 തോടി 1
54 ദേവകീർത്തി 0
55 ദേവഗാന്ധാരി 2
56 ദേശ് 11
57 ദ്വിജാവന്തി 4
58 ദർബാരികാനഡ 12
59 ദർബാറി കാനഡ 3
60 ധന്യാസി 2
61 ധർമ്മവതി 1
62 നഠഭൈരവി 0
63 നളിനകാന്തി 1
64 നാഗഗാന്ധാരി 0
65 നാട്ട 8
66 നാട്ടക്കുറിഞ്ചി 1
67 നാട്ടക്കുറിഞ്ഞി 1
68 നീലാംബരി 9
69 നർത്തകി 0
70 പന്തുവരാളി 2
71 പിഞ്ചുകൻ ( സ്കന്ദ മനോരമ) 0
72 പീലു 2
73 പുന്നാഗവരാളി 1
74 പുഷ്പലതിക 1
75 പൂര്‍വികല്യാണി 2
76 പൂർവ്വി കാംബോജി 0
77 ബസന്ത് ബഹാർ 0
78 ബഹുധാരി 1
79 ബിന്ദുമാലിനി 1
80 ബിമ്പ്ലാസ് (കർണ്ണാടക ദേവഗാന്ധാരി ) 2
81 ബിഹാഗ് 5
82 ബേഗഡ 9
83 ബൈരാഗീഭൈരവ് 0
84 ബൗളി 2
85 ഭാഗേശ്വരി 9
86 ഭീം പ്ലാസി 5
87 ഭൂപാളം 2
88 ഭൂരികല്യാണി 0
89 ഭൈരവി 6
90 മധ്യമാവതി 30
91 മലയമാരുതം 9
92 മലഹരി 0
93 മല്ലികാവസന്തം 0
94 മാണ്ട് 3
95 മായാമാളവ ഗൗള 8
96 മിയാമൽഹാർ 0
97 മിയാൻ‌മൽഹർ 2
98 മിശ്രതോടി 0
99 മിശ്രശിവരഞ്ജിനി 2
100 മുഖാരി 0
101 മേഘമല്‍ഹാര്‍ 1
102 മേഘ് 0
103 മോഹനം 60
104 യദുകുലകാംബോജി 1
105 യമുന കല്യാണി 12
106 രഞ്ജിനി 1
107 രവിചന്ദ്രിക 0
108 രാഗമാലിക 21
109 രീതി ഗൗള 4
110 രുഗ്മാംബരി 2
111 രേവഗുപ്തി 0
112 രേവതി 8
113 ലതാംഗി 0
114 ലളിത 1
115 ലാവന്തിക 0
116 വകുളാഭരണം 1
117 വലചി 1
118 വലചി 7
119 വസന്ത 0
120 വസന്തം 0
121 വസന്തഭൈരവി 1
122 വാസന്തി 2
123 വിജയനാഗരി 1
124 വിഭാവരി 0
125 വീണാധരി 0
126 വീണാവാദിനി 0
127 വൃന്ദാവന സാരംഗ 8
128 വൃന്ദാവനസാരംഗ് 3
129 ശങ്കരാഭരണം 13
130 ശഹാന 1
131 ശിവരഞ്ജിനി 11
132 ശുദ്ധധന്യാസി 21
133 ശുദ്ധസാവേരി 10
134 ശുഭപന്തുവരാളി 14
135 ശ്രീ 0
136 ശ്രീ രഞ്ജിനി 2
137 ശ്രീരാഗം 8
138 ഷണ്മുഖപ്രിയ 21
139 സരസാംഗി 0
140 സരസ്വതി 0
141 സരസ്വതിമനോഹരി 1
142 സഹാന 2
143 സാരംഗ 1
144 സാരമതി 1
145 സാവേരി 1
146 സിംഹേന്ദ്രമധ്യമം 2
147 സിന്ധുഭൈരവി 23
148 സിമ്മേന്ദ്രമധ്യമം ( സിംഹേന്ദ്രമദ്ധ്യമം ) 1
149 സുനാദവിനോദിനി 0
150 സുമനേശരഞ്ജിനി 1
151 സുരുട്ടി 2
152 സൗരാഷ്ട്രം 0
153 ഹംസധ്വനി 17
154 ഹംസനാദം 2
155 ഹംസാനന്ദി 1
156 ഹമീർ കല്യാണി 1
157 ഹരികാംബോജി 9
158 ഹിന്ദോളം 20
159 ഹുസേനി 0
160 ഹേമന്തി 0
161 ഹേമവതി 0