രാഗങ്ങൾ

രാഗംsort descending ഗാനങ്ങൾ
1 അഠാണ 3
2 അമൃതവർഷിണി 4
3 ആനന്ദഭൈരവി 23
4 ആനന്ദാംബരി 2
5 ആന്ദോളിക 1
6 ആഭേരി 39
7 ആഭോഗി 8
8 ആരഭി 13
9 ആഹരി 1
10 ആഹരി 0
11 ഈശമനോഹരി 0
12 ഉദയരവിചന്ദ്രിക 0
13 ഋഷഭപ്രിയ 1
14 ഓംകാരഘോഷിണി 1
15 കദനകുതൂഹലം 0
16 കനകാംഗി 1
17 കമാസ് 3
18 കര്‍ണ്ണാടക കമാസ് 0
19 കല്യാണവസന്തം 6
20 കല്യാണി 31
21 കാംബോജി 15
22 കാനഡ 9
23 കാപി 19
24 കാഫി-ഥാട്ട് 0
25 കാമവർദ്ധിനി 0
26 കീരവാണി 26
27 കുന്തളവരാളി 1
28 കുന്തവരാളി 0
29 കുറിഞ്ഞി 1
30 കേദാരം 2
31 കേദാരഗൌള 0
32 കേദാരഗൗള 1
33 കേദാർ 2
34 കർണരഞ്ജിനി 1
35 ഖരഹരപ്രിയ 12
36 ഗംഭീരനാട്ട 0
37 ഗൗരിമനോഹരി 10
38 ഗൗള 0
39 ചക്രവാകം 25
40 ചന്ദ്രകോണ്‍സ് 1
41 ചാരുകേശി 28
42 ചെഞ്ചുരുട്ടി 4
43 ജഗന്മോഹിനി 0
44 ജനരഞ്ജിനി 0
45 ജയന്തശ്രീ 1
46 ജലധർ കേദാർ 0
47 ജോഗ് 12
48 ജോൺപുരി 0
49 ജോൻപുരി 2
50 ജ്യോതിസ്വരൂപിണി 0
51 താണ്ഡവപ്രിയ 0
52 തിലംഗ് 3
53 തോടി 1
54 ദേവകീർത്തി 0
55 ദേവഗാന്ധാരി 2
56 ദേശ് 11
57 ദ്വിജാവന്തി 4
58 ദർബാരികാനഡ 13
59 ദർബാറി കാനഡ 3
60 ധന്യാസി 2
61 ധർമ്മവതി 1
62 നഠഭൈരവി 0
63 നളിനകാന്തി 1
64 നാഗഗാന്ധാരി 0
65 നാട്ട 8
66 നാട്ടക്കുറിഞ്ചി 1
67 നാട്ടക്കുറിഞ്ഞി 2
68 നാരായണി 1
69 നീലാംബരി 9
70 നർത്തകി 0
71 പന്തുവരാളി 2
72 പിഞ്ചുകൻ ( സ്കന്ദ മനോരമ) 0
73 പീലു 2
74 പുന്നാഗവരാളി 2
75 പുഷ്പലതിക 2
76 പൂര്‍വികല്യാണി 2
77 പൂർവ്വി കാംബോജി 0
78 ബസന്ത് ബഹാർ 0
79 ബഹുധാരി 1
80 ബിന്ദുമാലിനി 1
81 ബിമ്പ്ലാസ് (കർണ്ണാടക ദേവഗാന്ധാരി ) 2
82 ബിലഹരി 7
83 ബിഹാഗ് 5
84 ബേഗഡ 10
85 ബൈരാഗീഭൈരവ് 0
86 ബൗളി 3
87 ഭാഗേശ്വരി 11
88 ഭീം പ്ലാസി 5
89 ഭൂപാളം 2
90 ഭൂരികല്യാണി 0
91 ഭൈരവി 5
92 മധ്യമാവതി 32
93 മലയമാരുതം 9
94 മലഹരി 0
95 മല്ലികാവസന്തം 0
96 മാണ്ട് 3
97 മായാമാളവ ഗൗള 9
98 മിയാമൽഹാർ 0
99 മിയാൻ‌മൽഹർ 2
100 മിശ്രതോടി 0
101 മിശ്രശിവരഞ്ജിനി 2
102 മുഖാരി 0
103 മേഘമല്‍ഹാര്‍ 1
104 മേഘ് 0
105 മോഹനം 60
106 യദുകുലകാംബോജി 2
107 യമുന കല്യാണി 14
108 രഞ്ജിനി 1
109 രവിചന്ദ്രിക 0
110 രസികപ്രിയ 1
111 രാഗമാലിക 21
112 രീതി ഗൗള 7
113 രുഗ്മാംബരി 2
114 രേവഗുപ്തി 0
115 രേവതി 9
116 ലതാംഗി 0
117 ലളിത 1
118 ലാവന്തിക 0
119 വകുളാഭരണം 2
120 വലചി 11
121 വലചി 7
122 വസന്ത 3
123 വസന്തം 0
124 വസന്തഭൈരവി 1
125 വാസന്തി 4
126 വിജയനാഗരി 1
127 വിഭാവരി 0
128 വീണാധരി 0
129 വീണാവാദിനി 0
130 വൃന്ദാവന സാരംഗ 10
131 വൃന്ദാവനസാരംഗ് 3
132 ശങ്കരാഭരണം 13
133 ശഹാന 1
134 ശാമ 6
135 ശിവരഞ്ജിനി 11
136 ശുദ്ധധന്യാസി 22
137 ശുദ്ധസാവേരി 21
138 ശുഭപന്തുവരാളി 22
139 ശ്രീ 1
140 ശ്രീ രഞ്ജിനി 7
141 ശ്രീരാഗം 14
142 ഷണ്മുഖപ്രിയ 26
143 സരസാംഗി 1
144 സരസ്വതി 6
145 സരസ്വതിമനോഹരി 1
146 സഹാന 2
147 സാരംഗ 1
148 സാരമതി 2
149 സാവേരി 1
150 സിംഹേന്ദ്രമധ്യമം 4
151 സിന്ധുഭൈരവി 25
152 സിമ്മേന്ദ്രമധ്യമം ( സിംഹേന്ദ്രമദ്ധ്യമം ) 1
153 സുനാദവിനോദിനി 0
154 സുമനേശരഞ്ജിനി 2
155 സുരുട്ടി 6
156 സൗരാഷ്ട്രം 0
157 ഹംസധ്വനി 18
158 ഹംസനാദം 2
159 ഹംസാനന്ദി 1
160 ഹമീർ കല്യാണി 1
161 ഹരികാംബോജി 11
162 ഹിന്ദോളം 22
163 ഹുസേനി 1
164 ഹേമന്തി 0
165 ഹേമവതി 1