1948 ലെ ഗാനങ്ങൾ

Sl No. ഗാനംsort descending ചിത്രം/ആൽബം രചന സംഗീതം ആലാപനം
1 അറബിക്കടലിലെ കൊച്ചു നിർമ്മല(1948) ജി ശങ്കരക്കുറുപ്പ് പി എസ് ദിവാകർ ടി കെ ഗോവിന്ദറാവു
2 ഇവളോ നിര്‍മ്മല നിർമ്മല(1948) ജി ശങ്കരക്കുറുപ്പ് ഇ ഐ വാര്യർ ടി കെ ഗോവിന്ദറാവു
3 ഏട്ടന്‍ വരുന്ന ദിനമേ നിർമ്മല(1948) ജി ശങ്കരക്കുറുപ്പ് ഇ ഐ വാര്യർ വിമല ബി വർമ്മ
4 കരുണാകര നിർമ്മല(1948) ജി ശങ്കരക്കുറുപ്പ് ഇ ഐ വാര്യർ സരോജിനി മേനോൻ, വിമല ബി വർമ്മ
5 കേരളമേ ലോകാനന്ദം നിർമ്മല(1948) ജി ശങ്കരക്കുറുപ്പ് പി എസ് ദിവാകർ, ഇ ഐ വാര്യർ പി ലീല
6 ദൈവമേ പാലയാ നിർമ്മല(1948) ജി ശങ്കരക്കുറുപ്പ് പി എസ് ദിവാകർ, ഇ ഐ വാര്യർ പി ലീല
7 നീരിലെ കുമിളപോലെ ജീവിതം നിർമ്മല(1948) ജി ശങ്കരക്കുറുപ്പ് ഇ ഐ വാര്യർ ടി കെ ഗോവിന്ദറാവു
8 പച്ചരത്നത്തളികയില്‍ മെച്ചമേറും പലപൂക്കള്‍ നിർമ്മല(1948) ജി ശങ്കരക്കുറുപ്പ് പി എസ് ദിവാകർ, ഇ ഐ വാര്യർ പി കെ രാഘവൻ
9 പാടുക പൂങ്കുയിലേ നിർമ്മല(1948) ജി ശങ്കരക്കുറുപ്പ് ഇ ഐ വാര്യർ ടി കെ ഗോവിന്ദറാവു, പി ലീല
10 വാഴുക സുരുചിരം നിർമ്മല(1948) ജി ശങ്കരക്കുറുപ്പ് പി എസ് ദിവാകർ, ഇ ഐ വാര്യർ വിമല ബി വർമ്മ
11 ശുഭലീല നിർമ്മല(1948) ജി ശങ്കരക്കുറുപ്പ് പി എസ് ദിവാകർ ടി കെ ഗോവിന്ദറാവു