അജയൻ

Ajayan (Actor)
അജയൻ അടൂർ

ധാരാളം സിനിമകളിൽ ചെറിയ വേഷങ്ങളിൽ അഭിനയിച്ചിട്ടുള്ള അജയൻ പഴയ കാല നടിയായ അടൂർ പങ്കജത്തിന്റെന്മകൻ കൂടിയാണു.